ศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์ภาษา และวัฒนธรรม (นาเฮียใช้)

การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์ภาษา และวัฒนธรรม

ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดยคณะครูที่นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย พร้อมปฏิบัติกิจกรรมการดำนาและกิจกรรมการทำขนมไทยบัวลอย 5 สี อีกทั้งการนั่งรถชมแปลงอนุบาลกล้าแผ่นและแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ รวมถึงกิจกรรมการเดินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย – นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้าศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากนอกห้องเรียน นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติหรือทดลองจากสถานที่จริง ทั้งยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาใช้ในการศึกษาต่อ และประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

ขอขอบคุณภาพจาก Page Facebook ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย – นาเฮียใช้


รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

Leave a Reply

Your email address will not be published.