8 สิ่งที่ต้องเตรียมมาในสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน

8สิ่งที่ต้องเตรียมมาในสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน ม.1 และ ม.4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ

>>1. พิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

เข้าระบบรับสมัครเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร

https://dskru.misschool.net/admission

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

https://drive.google.com/…/1DqTGgFmPnco2MVwzF55ocWCzZhd…

>>2. กำหนดการสอบ

ให้ผู้มีสิทธิสอบทุกคนเข้ารับการสอบในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ตามกำหนดการดังนี้

ม.1

เวลา วิชาที่สอบ

08.30 – 09.00 น. รายงานตัว

09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร์

10.15 – 11.15 น. ภาษาอังกฤษ

11.30 – 12.30 น. วิทยาศาสตร์

ม.4

เวลา วิชาที่สอบ

12.30 – 13.00 น. รายงานตัว

13.00 – 14.00 น. คณิตศาสตร์

14.15 – 15.15 น. ภาษาอังกฤษ

15.30 – 16.30 น. วิทยาศาสตร์

*หมายเหตุ

  1. ผู้เข้าสอบควรมาถึงสนามสอบก่อนสอบอย่างน้อย 30 นาที
  2. ผู้เข้าสอบมาเข้าสอบช้ากว่าเวลาเริ่มสอบ 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้นๆ

>>3. เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวผู้เข้าสอบ และการปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบ

3.1 ผู้เข้าสอบทุกคนต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบ ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ ( ตรวจภายในวันที่ 25 หรือ 26 หรือ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 วันใดวันหนึ่ง) และแสดงรูปถ่ายผลการตรวจ ณ จุดรายงานตัวในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 หากผู้เข้าสอบไม่มีผลการตรวจมาแสดงในวันสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยตนเอง

3.2 บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และลงชื่อผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว

3.3 ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และลงชื่อผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว

3.4 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย

3.5 หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

3.6 เตรียมดินสอ 2B หรือดินสอที่ดำกว่า 2B พร้อมยางลบ เพื่อใช้ในการระบายคำตอบ และ เตรียมปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ เพื่อใช้ในการเขียนข้อมูลผู้สมัคร

3.7 สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาที่อยู่ในสนามสอบ

3.8 แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย

3.9 ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต

3.10 ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มหรือสัมภาระอื่นเข้าห้องสอบ

3.11 ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

3.12 ห้ามพูดคุยระหว่างทำข้อสอบ

3.13 ห้ามคัดลอกข้อสอบ หรือนำข้อสอบ กระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน ถือว่าทุจริตในการสอบ

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

>ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 034-534073


Leave a Reply

Your email address will not be published.