วางพวงมาลา “วันนวมินทรมหาราช”

พิธีวางพวงมาลา “วันนวมินทรมหาราช”
———————————–
               วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ห้อง AUDITORIUM อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้บริหาร บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมงาน “วันนวมินทรมหาราช” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในพิธีอธิการบดีร่วมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น
ซึ่งวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ ๗ ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ รับทราบการกำหนดให้วันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” ซึ่งแปลว่า วันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ ๙ ผู้ยิ่งใหญ่
————————————
ภาพ : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษาสาขาการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์
———————————————————————

Leave a Reply

Your email address will not be published.