แข่งขันตอบปัญหาวันสำคัญทางศาสนา

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวันสำคัญทางศาสนา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวันสำคัญทางศาสนา เพื่อแสดงศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะวิชาการทางสังคมศึกษา และนำความรู้ทักษะทางสังคมศึกษาไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ซึ่งจัดแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566

จัดโดย : ดร.รจนา  นิลมานนท์ , อาจารย์ปาริชาติ  ทองใบ

                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมLeave a Reply

Your email address will not be published.