ประกาศรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.4 ประเภทรับตรง ปี 2567

รายงานตัวนักเรียนใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2567
                               ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ดำเนินการประเมินสมรรถภาพทางการเรียน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทรับตรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2567 ซึ่งนักเรียนที่มีรายชื่อต้องมารายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยราชภัฏกาญจนบุรี รายละเอียด ดังนี้
>>> รายงานตัวตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
>>> หลักฐานการรายงานตัวของนักเรียน
1) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3) รูปถ่ายนักเรียน ใส่ชุดโรงเรียนเดิม หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
>>> หลักฐานของผู้ปกครอง (กรณีเป็นบิดาหรือมารดา)
1) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
>>> หลักฐานของผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดาหรือมารดา)
1) ใบมอบอำนาจการเป็นผู้ปกครองนักเรียน ตามแบบฟอร์มของโรงเรียนฯ
2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ (บิดาหรือมารดา) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (บิดาหรือมารดา) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (ผู้แทนของบิดาหรือมารดา) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ผู้แทนของบิดาหรือมารดา) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
>>> ค่าใช้จ่าย
*** ค่าบำรุงการศึกษา ม.4 จำนวน 14,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น 3,860 บาท
หมายเหตุ
1.โปรดอ่านรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการ และการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
2. ชำระค่าใช้จ่ายด้วยเงินสดเท่านั้น
>>>รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ลิงค์ประกาศและใบมอบอำนาจ : https://drive.google.com/…/1yp88Uov3uEKthM…


Leave a Reply

Your email address will not be published.