ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รับตรง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทรับตรง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2566

                  ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้กำหนดให้นักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทรับตรง เข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียนในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 นั้น บัดนี้ การดำเนินการประเมินสมรรถภาพทางการเรียนได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2566 ประเภทรับตรง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้


Leave a Reply

Your email address will not be published.