ประกาศรายชื่อสอบเข้า ม.4 (ประเภทสอบคัดเลือก) ปี 66

ประกาศรายชื่อสอบเข้า ม.4 (ประเภทสอบคัดเลือก) ปี 2566
            ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565 นั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประเภทสอบคัดเลือก รายละเอียดดังบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

Link พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 


Leave a Reply

Your email address will not be published.