นักวิทย์น้อย รุ่นที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

(นักวิทย์น้อย)

รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566

…………………………………………………………………………………………

ภาพกิจกรรมบางส่วน ดูเพิ่มเติม 
รูปรวมกิจกรรมทั้งหมด 

Leave a Reply

Your email address will not be published.