ประกาศรายชื่อสอบเข้า ม.1 ปี 66

ประกาศรายชื่อสอบเข้า ม.1 ปี 2566

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565 นั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดดังบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

Link พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 


Leave a Reply

Your email address will not be published.