รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน (แก้ไข)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน (แก้ไข)

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 23 มกราคม
พ.ศ. 2566 นั้น ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดในระบบรับสมัคร
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (แก้ไข) ดังประกาศนี้


Leave a Reply

Your email address will not be published.