โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่

การอบรมใบขับขี่รถจักรยานยนต์
               โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มวิชาการขนส่งและฝ่ายใบอนุญาตขับรถ จัดกิจกรรม โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมอรพิม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
                นายอดุลย์ บัวจงกล หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง ได้กล่าวเปิดการอบรมว่า ในปัจจุบันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์มีสถิติเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบกได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการเสริมความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎจราจร มารยาทในการขับรถ และการขับรถอย่างปลอดภัย จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาให้สามารถรับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ขับขี่ให้เข้าใจถึงกฎระเบียบ และข้อบังคับของการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง เกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อันจะส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง
               สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีเอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับ ม.4 – ม.6 หรือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ตลอดนักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ให้เป็นศูนย์เริ่มที่ตัวบุคคล (Zero Accident) และปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึกในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง ตามกฎจราจร มีมารยาทในการขับรถ ตลอดจนเรียนรู้วิธีการขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องพร้อมส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ได้ตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด อันเป็นการช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ และนำไปสู่การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน
              การอบรมจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วงโดยในภาคเช้าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ตลอดจนวิชาที่เกี่ยวข้อง ภาคบ่ายจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ อย่างถูกต้องปลอดภัย การปฐมพยาบาลและการฝึกภาคสนามและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุอย่างถูกต้องปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้อง การตั้งสนามสอบจำลองเพื่อฝึกภาคสนามขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยวิทยากรจากโรงเรียนสอนขับรถ ช.สาโรจน์ จำกัด ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้คือนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 53 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม Leave a Reply

Your email address will not be published.