ติดตามผลการประเมินผู้ผ่านการอบรม “นักวิทย์น้อย”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (นักวิทย์น้อย)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จึงกำหนดให้มีการติดตามผลการประเมินผู้ที่ได้ผ่านการอบรม ณ โรงเรียนวัดวังศาลา ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

Leave a Reply

Your email address will not be published.