การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธิตวิชาการ 2566”

สาธิตวิชาการ 2566
              ดร.ศิริวรรณ จันทร์แก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพร้อมด้วยคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธิตวิชาการ 2566” ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
              โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ อีก 8 แห่ง ร่วมพิธีการประชุม ประกอบด้วย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
              นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรียังร่วมกิจกรรมการนำเสนอโครงงาน ผลงานวิจัย เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลงานวิจัยระหว่างกัน เพิ่มศักยภาพของครูและนักเรียนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป
————————————————————
รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 
Leave a Reply

Your email address will not be published.