กิจกรรมดาราศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

จันทรุปราคา พระจันทร์สีเลือด

กิจกรรมดาราศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
ศูนย์ดาราศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยอาจารย์รุ่ง ม่วงคง ได้จัดกิจกรรมดาราศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. – 20.00 น. โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. บรรยายการเกิดจันทรุปราคา
2.ประดิษฐ์อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อย่างง่าย
3.รับชมปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ “จันทรุปราคาเต็มดวง”
ณ ดาดฟ้า ศูนย์ดาราศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชมภาพบรรยากาศบางส่วน

Leave a Reply

Your email address will not be published.