นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมการแสดงดนตรี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 อ.อาทิตย์ เรืองศรี และ อ.ณัฐวุฒิ วงศ์ศรีจันทร์ ได้นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมการแสดงดนตรี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี