นำเสนองานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ

นำเสนองานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วันที่ 8 กันยายน 2566 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบบรรยาย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ครั้งที่ 6) ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การศึกษาสัณฐานวิทยาของผึ้งมิ้มเล็กและผึ้งมิ้ม ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้วิจัย นายบดินทร์ ทองฉัตร ม.6 ,นายกลพัชร บัวทอง. ม.6 ,นายพีระกานต์ พุกนิลฉาย ม.6
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ มากสง ,ดร.ธนาวัฒน์ เยมอ
รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม
——————————————————————-

Leave a Reply

Your email address will not be published.