ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

📣ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เรื่อง รายชื่อนักเรียน ได้รับการพิจารณาเงินทุนการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2566
ตามที่โรงเรียนสา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วมมีความภูมิใจในตนเองแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ดังเอกสารแนบ
🎯รับทุนการศึกษา
วันที่ 15 กันยายน 2566
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องสอนช่วยเสริมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
—————————————————————————————-
——————————————————————-
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.