ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2566

               ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ดำเนินการประเมินสมรรถภาพทางการเรียน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 นั้น บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2566 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้


Leave a Reply

Your email address will not be published.