MOU พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และคุณภาพการศึกษา

“เทศบาลเมืองปากแพรก และหน่วยงานสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 15 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และคุณภาพการศึกษา”

เมื่อวันที่ 12 กรกฎคม 2566 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากแพรก ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองปากแพรก ร่วมกับหน่วยงานสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 15 หน่วยงาน โดยมีนายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก ประธานในพิธี และหน่วยงานสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 15 หน่วยงาน ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โรงเรียนวิสุทธรังษี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  โรงเรียนบ้านหัวนา  โรงเรียนบ้านวังสารภี และโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และคุณภาพการศึกษา และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทางในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยท่าน ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดี ฯ ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดี ฯ เข้าร่วมงาน และทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ พร้อมด้วย อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล อาจารย์ศิริวรรณ จันทร์แก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ซึ่งการลงนามในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรงร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ของภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ ในเรื่องการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชน และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตนกับสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง ตระหนักและให้ความสำคัญกับการระมัดระวังภัยด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านอาชญากรรม ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (โรคเอดส์) ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ พร้อมมีทักษะชีวิตที่ดี มีภาวะผู้นำ คุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ มีบทบาทและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินงานตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองปากแพรก ด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน ซึ่งจะเป็นการยกระดับการศึกษา และมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกฝน การอบรม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และคุณภาพการศึกษาไปพร้อมๆ กัน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาต่อไป
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.