การแข่งขันประดิษฐ์กระทง

กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์กระทง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอขมาพระแม่คงคา และความเชื่อต่างๆ กัน ในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยการนำของ อาจารย์ ดร.รจนา นิลมานนท์ และ อาจารย์ ปาริชาติ  ทองใบ อาจารย์ประจำกลุ่มสาระ ฯ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติขึ้น เพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติไทย กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากถึง 18 ทีม

ภาพกิจกรรมบางส่วน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.