การนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13

การนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG รูปแบบ Hybrid Conference ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นำเสนอแบบออนไลน์ (Online) จำนวน 5 เรื่อง

1) การผลิตแผ่นฟิล์มปิดแผลจากเจลาตินเสริมสารเคอร์คูมิน

รายชื่อนักเรียน

1.นางสาวพิชญาภา ตนภู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

2.นางสาวศศิภา ดอนผา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

3.นางสาวมุทิตา วรรธนะวุฒิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

อาจารย์ที่ปรึกษา :  ดร.จรวยพร สมทรัพย์

2) การประเมินสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสดในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

คณะผู้วิจัย

1.ดร.จรวยพร สมทรัพย์ อาจารย์

 1. นางสาวกัลยรัตน์ จินดาวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3.นางสาวธัญนันท์ ลิ้นเนี่ยว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3) พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะผู้วิจัย

 1. นางสาวปาริชาติ ทองใบ อาจารย์
 2. นางสาวปวริศา เปียปาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
 3. นายณกมล เย็นใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

4) ปัจจัยที่มีผลต่อการกักเก็บกลิ่นของเกลือหอม

คณะผู้วิจัย

 1. นางสาวฐิติมา อรุณเจริญ อาจารย์
 2. นายภาวัช เล้าอรุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
 3. นายสุวพัชร วัฒกีเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
 4. นายปิติ มูลระหัต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

5) การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะผู้วิจัย

 1. นางสาวนภัสสร อินทร์ใจธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
 2. นางสาวธาริน เซี่ยงหลิว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
 3. นางสาวศศิกานต์ พรศิริกาญจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

อาจารย์ที่ปรึกษา :  1. ดร.รจนา นิลมานนท์

2. นายนฤทธิพล ศรีสงกา

กลุ่มที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนอผลงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.