รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี”

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล

ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

“คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี”

                 ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับคัดเลือกรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ในหัวข้อแก่นสาระ“พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality” กำหนดให้มีพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “รางวัลคนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน อันเป็นผลดีต่อการศึกษาของประเทศชาติ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้

ผศ.ดร.สุรีวรรณ แจ้งจิตร รองอธิการบดี

ผศ.ดร.มงคล พัชรวงศ์สิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร.ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.บรรจบพร อินดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดร.ไมตรี เกตุขาว อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

นายภูวนาถ วิสุทธากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางธนวรรณ รักอู่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันครูแห่งชาติ หรือ “วันครู” กำหนดให้ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ. 2488 เพื่อเปิดโอกาสให้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบพิธีระลึกถึงครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับศิษย์ และผู้ปกครองย้อนวันวาน “วันครูแห่งชาติ” ของประเทศไทยเริ่มกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูในฐานะเป็นผู้มีพระคุณประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่ลูกศิษย์ โดยมีการจัดงานวันครูเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 ซึ่งในวันนี้เด็กนักเรียนและศิษย์เก่าจะได้ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา การกล่าวรำลึกถึงพระคุณครูและอาจารย์ จัดพานพุ่ม มอบพวงมาลัย และมีกิจกรรมรื่นเริงในระหว่างวัน ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ถือเป็นครั้งที่ 67 แล้วที่รัฐบาลประกาศจัดต่อเนื่องสืบมา

ขอขอบคุณ… ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี และ นายณัฐนันทน์ อินดีLeave a Reply

Your email address will not be published.