การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่2566

การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566
ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

>>กำหนดการ

เวลา 08.00 น. – 09.00 น.     -รายงานตัว
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.      -พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
-พบผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
-ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน ฯลฯ

*หมายเหตุ : ให้นักเรียนแต่งชุดนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม


Leave a Reply

Your email address will not be published.