หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

การรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปีการศึกษา 2566
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
>>หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว (ทั้งฉบับจริงและฉบับสำเนา)
1) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมฉบับสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้องเฉพาะของนักเรียน 1 ฉบับ
2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3) ผู้ปกครอง (บิดา-มารดา) ต้องมาพร้อมนักเรียน
*** หากผู้ปกครองที่นำนักเรียนมารายงานตัวไม่ใช่บิดา-มารดาของ
นักเรียน ให้นำทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน พร้อมฉบับสำเนา และรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ
4) ค่าใช้จ่าย
          1) ค่าบำรุงการศึกษา
               – ม.1 จำนวนเงิน 12,000 บาท (ต่อภาคเรียน)
               – ม.4 จำนวนเงิน 14,000 บาท (ต่อภาคเรียน)
          2) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (หนังสือ,กระเป๋า,ชุดกีฬา,เสื้อกาวน์,โจงแดง,เข็มขัด,ตราโรงเรียน อื่นๆ)
               – ม.1 จำนวน 5,185 บาท (สำหรับนักเรียนชาย) และ 5,110 บาท (สำหรับนักเรียนหญิง)
               – ม.4 จำนวน 5,215 บาท (สำหรับนักเรียนชาย) และ 5,140 บาท (สำหรับนักเรียนหญิง)
               – ม.4 (รับตรง) จำนวน 3,390 บาท (สำหรับนักเรียนชาย-หญิง)
*** ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง พร้อมสำเนา***
ส่งภายในวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องวิชาการชั้น 1 อาคาร รร.สาธิตฯ (ในวันและเวลาราชการ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.