ทุนวิจัยสำหรับนักเรียน ม.ปลาย งบบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทุนวิจัยสำหรับนักเรียน ม.ปลาย
ประกาศเรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
งบบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
            แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน ขณะนี้โรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยแก่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำวิจัย ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ และมีประสบการณ์วิจัย
            อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และนักเรียนที่ประสงค์จะยื่นขอรับทุน สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
ทั้งนี้สามารถเข้าไปดูประกาศและ download เอกสารแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยได้ตาม>> https://drive.google.com/…/1sBqq7CyaBMq2NTFB9RSTFLkcDxf…
>>สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและยื่นข้อเสนอวิจัยได้ที่ ดร.รจนา นิลมานนท์ ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.