การเรียนรู้นอกห้องเรียน (ม.4-5) ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

การเรียนรู้นอกห้องเรียน (ม.4-5)

ณ “ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย – นาเฮียใช้” และ

“บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดสุพรรณบุรี


Leave a Reply

Your email address will not be published.