ขอแสดงความยินดี

                                                                           ———————————————
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดี แด่
>> >> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
…….ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับมอบเกียรติบัตร “พ่อดีเด่นแห่งชาติ ราชภัฏพระนคร” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อยกย่องเผยแพร่เกียรติคุณของพ่อซึ่งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม พ่อผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร พ่อผู้เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
—————————
จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเขตบางเขน สำนักงานเขตบางเขน ตลาดยิ่งเจริญ กลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.