ประกาศผลทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

งานวิจัยนักเรียน
          🔊 ประกาศผลการประเมินหัวข้อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย โครงงานของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตฯ งบบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และทำสัญญาทุน
          📃 เรียนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยนักเรียนทุกท่าน
รบกวนแจ้งผลการประเมินหัวข้อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย โครงงานของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
📜 ทั้งนี้นักเรียนเข้าทำสัญญาในวันที่ 28 ก.พ. 2567 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ได้ที่ ดร.รจนา นิลมานนท์ (ชั้น 4) โดยเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญา ดังนี้
1. สัญญาทุนที่กรอกข้อมูล และมีลายเซ็นผู้รับทุนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน(นักเรียนตัวแทน 1 คน) จำนวน 2 ฉบับ
ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อและดาวโหลดเอกสารประกอบการยื่น ตามlink ด้านล่างนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.