การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565

การนำเสนอผลงานวิจัย
🏆ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยของนักเรียนที่ได้นำเสนองานวิจัย ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565
ชื่อเรื่อง : การคาดคะเนการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จากจำนวนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แบบจำลองสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเศษส่วน
📣ผู้วิจัย
นางสาวรษิกา แก่นพิทักษ์ ม.6/2
นางสาวนิมิตรจันทร์ สุนันทารักษ์ ม.6/2
ดร.ดุษฎี สมใจหวัง

Leave a Reply

Your email address will not be published.