ผลงานการนำเสนองานวิจัยของนักเรียน ปี 66

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวประภาวรรณ สุวรรณประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชลธิชา เอี่ยมสอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพันธกานต์ กลีบบัวทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ดร. รจนา นิลมานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

🏆🏆🏆ได้รับรางวัลชมเชย

การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มบริหารการศึกษา ภาคบรรยาย

เรื่อง : การศึกษาความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวกวิสรา นันทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวชลดาอร ป้องหลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ดร. กมลรัตน์ กำจรกิตติคุณ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

🏆🏆🏆ได้ตีพิมพ์บทความวิจัย

เรื่อง : การศึกษาผลตอบแทนจากการทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพสำหรับผู้หญิงอายุ 35 ปี

Study on the Returns of Whole Life Insurance for 35-Year-Old Women

ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ปีที่ 15 ฉบับที่ 22 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ

นายกลพัชร บัวทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายบดินทร์ ทองฉัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายพีระกานต์ พุกนิลฉาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมฤทธิ์ มากสง อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

🏆🏆🏆ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย

เรื่อง : การศึกษาสัณฐานวิทยาของผึ้งมิ้มเล็ก (Apis andreniformis และผึ้งมิ้ม (Apis Florea) ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG” วันที่ 8 กันยายน 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวสุธาวัลย์ พรหมชนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวณัฐณิชา ตั้งใจดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายณัฐพงศ์  กล้าหาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ดร. จรวยพร สมทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

🏆🏆🏆ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย

เรื่อง : การตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสดและดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวฐิติรัตน์ เรืองฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายอรรคพร บัวจูม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ดร. จรวยพร สมทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

🏆🏆🏆ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย

เรื่อง : ประสิทธิภาพการต้านจุลชีพของแผ่นฟิล์มไคโตซานเสริมสารสกัดชะเอมเทศ

ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.