DSKRU PODCAST ประสบการณ์ในรั้ว DSKRU

DSKRU PODCAST

รายการที่จะพูดถึงประสบการณ์ชีวิตไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียน หรือนอกโรงเรียน รวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่นำมานั่งพูดคุยกัน สำหรับ ep แรก พบกับรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในรั้ว DSKRU ถึง 6 ปี เรื่องราวจะเป็นยังไง ไปฟังกันเลยModerator : สุธาศิณี ลับแล และ สุนิสา อิ่มสะอาด

Special Guess : ชลดาอร ป้องหลง

Production by : สภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Camera : ดนิตา รัตนจันทร์

Sound : ณภณพัทย์ จันทร์พินิจรัตน์ และ กิตติ์ธเนศ นิธิศิริรัชชานนท์

Editor : ดนิตา รัตนจันทร์ และ ธเนศ นิธิศิริรัชชานนท์

Producer : พชร วรรณภิวัฒน์

Executive Producer : นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล

Leave a Reply

Your email address will not be published.