ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน ม.1 ปี 67

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
          🎯ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รายละเอียดดังบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้
1. พิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
นักเรียนผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ สามารถพิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ตั้งแต่วันที่ 12-20 มกราคม พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ http://dskru.kru.ac.th เลือกหัวข้อ “รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567” ทำตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น
2. กำหนดการสอบ
ให้ผู้มีสิทธิสอบทุกคนเข้ารับการสอบในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567 ตามกำหนดการดังนี้
👉เวลาและวิชาที่สอบ ม.1
07.45 น. – 08.15 น. รายงานตัว
08.30 น. – 09.30 น. คณิตศาสตร์
09.45 น. – 10.45 น. ภาษาอังกฤษ
11.00 น. – 12.00 น. วิทยาศาสตร์
📍หมายเหตุ
1. ผู้เข้าสอบควรมาถึงสนามสอบก่อนสอบอย่างน้อย 30 นาที
2. ผู้เข้าสอบมาเข้าสอบช้ากว่าเวลาเริ่มสอบ 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้นๆ
3. เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวผู้เข้าสอบ และการปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบ
3.1 บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ติดรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว และลงชื่อผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
3.2 ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว และลงชื่อผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
3.3 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย
3.4 เตรียมดินสอ 2B หรือดินสอที่ดำกว่า 2B พร้อมยางลบ เพื่อใช้ในการระบายคำตอบและเตรียมปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ เพื่อใช้ในการเขียนข้อมูลผู้สมัคร
3.5 สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาที่อยู่ในสนามสอบ
3.6 แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย
3.7 ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต
3.8 ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มหรือสัมภาระอื่นเข้าห้องสอบ
3.9 ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
3.10 ห้ามพูดคุยระหว่างทำข้อสอบ
3.11 ห้ามคัดลอกข้อสอบ หรือนำข้อสอบ กระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567
>>ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 034-534073 

Leave a Reply

Your email address will not be published.