ดูงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม
______________________________
               วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์ และบุคลากร ณ ห้องประชุมพณิชยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Leave a Reply

Your email address will not be published.