การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 (เดินทางไกล)

การอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 (เดินทางไกล)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566

ณ วังด้งแคมป์ กาญจนบุรี


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.