DSKRU Open House 2023

DSKRU Open House 2023 “เปิดบ้านสาธิต 2566” วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี —————————————- บรรยาการภายในงานเต็มไปด้วยการเรียนรู้ และความสนุกสนาน กิจกรรม -การแข่งขันทักษะทางวิชาการ -การแข่งกีฬา -ฐานการเรียนรู้สำหรับนักเรียน -การแสดงดนตรี

Read more

VDO วิธีการสมัครเรียนนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

วิธีสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567 ——————————————————— รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 – ม.1 และ ม.4 ประเภท สอบคัดเลือก

Read more

“สิ่งเล็กๆ ด้วยความห่วงใย”

                ด้วยความห่วงใยจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และสภานักเรียน จึงติดตั้งกล่องแบ่งปันผ้าอนามัยฉุกเฉินเพิ่มเติมในห้องน้ำนักเรียนหญิง จนครบทั้ง 5 ชั้น และจะดูแลเติมผ้าอนามัยสำหรับนักเรียนในทุกอาทิตย์ครับ “สิ่งเล็กๆ ด้วยความห่วงใย”

Read more

ทัศนศึกษา ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

ศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์ภาษา และวัฒนธรรม ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย – นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย อ.นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล รองผู้อำนวยการ และคณะครู นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย พร้อมปฏิบัติกิจกรรมการดำนา ไข่ครกนกกระทา

Read more

นักวิทย์น้อย รุ่นที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (นักวิทย์น้อย) รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566  

Read more