VDO วิธีการสมัครเรียนนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

วิธีสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567 ——————————————————— รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 – ม.1 และ ม.4 ประเภท สอบคัดเลือก

Read more

“สิ่งเล็กๆ ด้วยความห่วงใย”

                ด้วยความห่วงใยจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และสภานักเรียน จึงติดตั้งกล่องแบ่งปันผ้าอนามัยฉุกเฉินเพิ่มเติมในห้องน้ำนักเรียนหญิง จนครบทั้ง 5 ชั้น และจะดูแลเติมผ้าอนามัยสำหรับนักเรียนในทุกอาทิตย์ครับ “สิ่งเล็กๆ ด้วยความห่วงใย”

Read more

ทัศนศึกษา ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

ศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์ภาษา และวัฒนธรรม ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย – นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย อ.นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล รองผู้อำนวยการ และคณะครู นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย พร้อมปฏิบัติกิจกรรมการดำนา ไข่ครกนกกระทา

Read more

นักวิทย์น้อย รุ่นที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (นักวิทย์น้อย) รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566  

Read more

ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ 2566

ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี     ภาพ : สภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Read more