กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปี 2567

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ปี2567
เตรียมความพร้อมในการสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน ม.1 และ ม.4
                   ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ
1. พิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
นักเรียนผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ สามารถพิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ตั้งแต่วันที่ 12-20 มกราคม พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ http://dskru.kru.ac.th เลือกหัวข้อ “รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567” ทำตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น
2. กำหนดการสอบ
ให้ผู้มีสิทธิสอบทุกคนเข้ารับการสอบในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567 ตามกำหนดการดังนี้
⏰เวลาและวิชาที่สอบ ม.1
07.45 น. – 08.15 น. รายงานตัว
08.30 น. – 09.30 น. คณิตศาสตร์
09.45 น. – 10.45 น. ภาษาอังกฤษ
11.00 น. – 12.00 น. วิทยาศาสตร์
⏰เวลาและวิชาที่สอบ ม.4
12.15 น. – 12.45 น. รายงานตัว
13.00 น. – 14.00 น. คณิตศาสตร์
14.15 น. – 15.15 น. ภาษาอังกฤษ
15.30 น. – 16.30 น. วิทยาศาสตร์
……………………………………………………………………………………
🎯🎯🎯หมายเหตุ
1. ผู้เข้าสอบควรมาถึงสนามสอบก่อนสอบอย่างน้อย 30 นาที
2. ผู้เข้าสอบมาเข้าสอบช้ากว่าเวลาเริ่มสอบ 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้นๆ
3. เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวผู้เข้าสอบ และการปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบ
3.1 บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ติดรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว และลงชื่อผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
3.2 ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว และลงชื่อผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
3.3 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย
3.4 เตรียมดินสอ 2B หรือดินสอที่ดำกว่า 2B พร้อมยางลบ เพื่อใช้ในการระบายคำตอบและเตรียมปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ เพื่อใช้ในการเขียนข้อมูลผู้สมัคร
3.5 สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาที่อยู่ในสนามสอบ
3.6 แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย
3.7 ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต
3.8 ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มหรือสัมภาระอื่นเข้าห้องสอบ
3.9 ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
3.10 ห้ามพูดคุยระหว่างทำข้อสอบ
3.11 ห้ามคัดลอกข้อสอบ หรือนำข้อสอบ กระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567

>>ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 034-534073


Leave a Reply

Your email address will not be published.