ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนสาธิต มรภ.กาญจนบุรี…DSKRU

ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
               วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม สำหรับงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาทั้ง 2 ระดับชั้น จำนวนทั้งสิ้น 126 คน แยกเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 57 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าสถาบันและตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ก่อนที่จะจบการศึกษาและมีแนวทางในการดำเนินชีวิตในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ณ อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรับชมภาพบรรยากาศงานช่วงเช้า เพิ่มเติม

รับชมภาพบรรยากาศงานช่วงเย็น ราตรีเหลืองทอง 

Leave a Reply

Your email address will not be published.