14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

“คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

               วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันแห่งความรักแล้ว ยังถือเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์การศึกษาไทย และของชาวราชภัฏทั่วประเทศ นั่นคือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” และประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 ส่งผลให้วิทยาลัยครูกาญจนบุรียกฐานะขึ้นเป็นสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ


Leave a Reply

Your email address will not be published.