บูธกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

บูธกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี