ประกาศผลทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

งานวิจัยนักเรียน           ประกาศผลการประเมินหัวข้อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย โครงงานของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตฯ งบบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และทำสัญญาทุน           เรียนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยนักเรียนทุกท่าน

Read more

ผลงานการนำเสนองานวิจัยของนักเรียน ปี 66

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประภาวรรณ สุวรรณประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวชลธิชา เอี่ยมสอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวพันธกานต์ กลีบบัวทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ดร. รจนา นิลมานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 🏆🏆🏆ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มบริหารการศึกษา

Read more

ทุนวิจัยสำหรับนักเรียน ม.ปลาย งบบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทุนวิจัยสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ประกาศเรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี งบบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน ขณะนี้โรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยแก่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำวิจัย ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ และมีประสบการณ์วิจัย

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565

การนำเสนอผลงานวิจัย ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยของนักเรียนที่ได้นำเสนองานวิจัย ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565 ชื่อเรื่อง : การคาดคะเนการแพร่ระบาดของโรคโควิด –

Read more

การนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13

การนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG รูปแบบ Hybrid Conference ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นำเสนอแบบออนไลน์ (Online) จำนวน 5

Read more

นักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ นักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีประทุม ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนการวิจัยเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของการพัฒนาที่ ยั่งยืน และการวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน” ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ (Online) จำนวน 2 เรื่อง

Read more