นักวิทย์น้อย รุ่นที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

(นักวิทย์น้อย)

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566

………………………………………………………………………….
ภาพกิจกรรมบางส่วน ดูเพิ่ม 










รูปรวมกิจกรรมทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published.