ถุงยาพอเพียง เพื่อโรงพยาบาลอุ้มผาง

  ถุงยาพอเพียง (ถุงผ้า)

ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดให้นักเรียนทํากิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการพัฒนา มีเจตคติที่ดีการทําประโยชน์ต่อส่วนรวม เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ให้นั้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ได้กําหนดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยการนำของอาจารย์ฐิติมา อรุณเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้จัดทําโครงการ “ถุงยาพอเพียง เพื่อโรงพยาบาลอุ้มผาง” จึงขอมอบถุงยาพอเพียง (ถุงผ้า) นําไปใส่ยารักษาโรคต่าง ๆ ให้กับผู้ป่วย เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อถุงใส่ยา และลดขยะพลาสติกได้อีกทางหนึ่ง
ถุงผ้าบางส่วนที่เด็กๆตั้งใจทำ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตากLeave a Reply

Your email address will not be published.