นักเรียนนำเสนองานวิจัย สาธิตวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

นักเรียนนำเสนองานวิจัย
              วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัด งานสาธิตวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 13 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และได้จัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี
               โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียน ร่วมแสดงนิทรรศการโครงงานและงานวิจัยของครูและนักเรียน จำนวน 22 งานวิจัย และ 2 โครงงาน พร้อมร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย
งานวิจัย : Analysis of Matching Between Student and Curricula via Topsis Algorithm for Admission Decision Support
ผู้วิจัย : นายภูริภัทร ทองดีเลิศ

            นายเพียรธรรม คงวิวัฒน์


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.