โครงการคืนสู่เหย้าพี่แนะน้อง

วิทยากรพิเศษ โดยพี่นนท์ พัทธดนย์ ฟุ้งเจริญวิริยะ นักเรียนรุ่นที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำลังศึกษาอยู่ที่ KMUTT: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สาขาจุลชีววิทยา
หัวข้อ : How To ต้องรู้ เพื่อเตรียมพร้อมจากเด็กมัธยมสู่เด็กมหาวิทยาลัย
>>จัดโดย…อาจารย์วีรยา  ประกอบกิจ  งานแนะแนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


Leave a Reply

Your email address will not be published.