สวท.กาญจน์ สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และอาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ขอขอบคุณ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published.