“คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2565”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล

รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล

“คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี”

             รางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและศีลธรรมสม่ำเสมอ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ และประพฤติตนโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และเพื่อให้ข้าราชการผู้อื่นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตนในลักษณะเป็นแบบอย่าง (Model) ของข้าราชการที่ดี
              จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.