ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ 2567 (วันสุดท้าย)

ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ 2567 (วันสุดท้าย) วันที่ 13-15 พ.ค. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยงานกิจการนักเรียนจัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษาที่ 2567 บรรยากาศค่ายปรับพื้นฐาน นักเรียนจะได้รับการปรับพื้นฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหว และกิจกรรมสันทนาการของพี่ๆ สภานักเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดเทอมใหม่

Read more

ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ 2567 (วันที่สอง)

ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ 2567 (วันที่สอง)                วันที่ 13-15 พ.ค. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยงานกิจการนักเรียนจัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษาที่ 2567      

Read more

ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ 2567 (วันแรก)

ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ 2567 (วันแรก)                วันที่ 13-15 พ.ค. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยงานกิจการนักเรียนจัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษาที่ 2567      

Read more

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนทึ่ 1/2567

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนทึ่1/2567                วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และคณะผู้บริหาร

Read more

ค่ายภาวะผู้นำ สภานักเรียน ปี 2567

ค่ายฝึกความเป็นผู้นำ                วันที่ 29-30 เมษายน 2567 ณ ห้องสอนช่วยเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโดยงานกิจการนักเรียนจัดโครงการ “ค่ายฝึกความเป็นผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2567” ในการจัดโครงการครั้งนี้มีกิจกรรมพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการเสริมสร้างภาวะผู้นำ ได้แก่

Read more

SquarePlus STEM Camp 2024

SquarePlus STEM Camp 2024                ศูนย์สะเต็มศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับ Square Plus จัดโครงการพิเศษ SquarePlus STEM Camp 2024

Read more

อบรมวิจัยบุคลากรสายสนับสนุน

อบรมวิจัยบุคลากร                วันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยงานวิจัยและโครงงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และแปลผลงานวิจัยตามสายงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของโรงเรียนฯ ซึ่งอาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้กล่าวเปิดการอบรมพร้อมให้หลักคิดในการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน  

Read more

ม.3 และ ม.6 ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสวนสนุกดรีมเวิล์ด                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และสวนสนุกดรีมเวิล์ด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567

Read more

STEM ม.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

สะเต็มศึกษา ม.4 วันที่ 5 มีนาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ทักษะการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

Read more

สะเต็มศึกษา ม.1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  วันที่ 4 มีนาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ทักษะการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

Read more