การนำเสนองานวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566

การนำเสนองานวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมการนำเสนองานวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง Auditorium อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 🎯ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวโน้มการทำวิจัยยุคใหม่กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดย

Read more

โครงการอบรมการถ่ายภาพ และเทคนิคการผลิตสื่อ

โครงการอบรมการถ่ายภาพ และเทคนิคการผลิตสื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมการถ่ายภาพ และเทคนิคการผลิตสื่อโดยมี นายสาทร อ่อนคำ ประธานชมรมนักธุรกิจออนไลน์ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร รับชมภาพบรรยากาศการอบรม รับชมภาพบรรยากาศการอบรม

Read more

ดูงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม ______________________________                วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Read more

แยก แลก ยิ้ม School Camp

แยก แลก ยิ้ม School Camp รุ่นที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอขอบคุณ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) ที่คัดเลือกให้ ดร.รจนา  นิลมานนท์ และ นางสาววีรยา  ประกอบกิจ เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับ

Read more

ทักษะชีวิต สุขภาพและการออกกำลังกาย

กิจกรรมทักษะชีวิต เรื่อง สุขภาพและการออกกำลังกาย วิทยากรโดย จ.ส.อ.บัณฑิต รัตนชัย และคณะ ขอขอบคุณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 ชมภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม  ชมภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม 

Read more

ถวายเทียนจำนำพรรษา ปี 2566

ถวายเทียนจำนำพรรษา 2566                วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน ร่วมกับกองพันทหารราบที่

Read more

ติดตามผลการประเมินผู้ผ่านการอบรม “นักวิทย์น้อย”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (นักวิทย์น้อย)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จึงกำหนดให้มีการติดตามผลการประเมินผู้ที่ได้ผ่านการอบรม ณ โรงเรียนวัดวังศาลา ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566

Read more

ฝึกระเบียบแถว โดย ร.29 พัน.1

ฝึกระเบียบแถว โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 ค่ายสุรสีห์                  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดการสอนลูกเสือและเนตรนารี โดยได้รับความอนุเคราะห์ผู้ฝึกสอนจาก ร.29 พัน.1

Read more