การบริหาร

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

1 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร ประธานกรรมการ
2 ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รองประธานกรรมการ
3 อาจารย์ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์ รองประธานกรรมการ
4 รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5 ผศ.ดร.ประเสริฐ จริยานุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6 ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7 ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์ กรรมการ
8 ผศ.ดร.ธง บุญเรือง กรรมการ
9 ผศ.เกรียงศักดิ์ ทวีวัฒน์ กรรมการ
10 ผศ.ธีระพันธ์ โชคอุดมชัย กรรมการ
11 ดร.มิตภาณี พงษ์พัว กรรมการ
12 ดร.สมพงศ์ มาเบ้า เลขานุการ
13 ดร.เฉลียว เพชรทอง ผู้ช่วยเลขานุการ

บุคลากรโรงเรียน

 

อาจารย์ที่ปรึกษา